Reklamační řád

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího
   Kupující je ve vlastním zájmu povinen do 5 pracovních dnů po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. 

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby: 

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem

b) prostřednictvím interaktivního formuláře na webu www.arten.cz

c) osobním doručením do sídla firmy

Kupující je povinen uvést: 

a) číslo faktury, se kterou bylo zboží dodáno

b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

c) pokud možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

Povinnost prodávajícího

O relevanci reklamace kupujícího prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. 

Uplatnění reklamace se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené, které odběratel posílá konečnému zakázníkovi přepravní službou. Viz. Povinnosti kupujicího.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list nebo fakturu, je povinen ihned, (nejpozději však do tří dnů), podat písemnou/elektronickou zprávu jedním ze způsobů uvedených výše, do sídla firmy Arten Bohemia, s.r.o., která vyhotovila fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Záruční podmínky 

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží prodejcem, nebo ode dne doručení reklamačního zápisu (protokolu) na adresu prodejce, jedním z výše uvedených způsobů. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Pokud to charakter zboží dovolí, prodávající zajistí výměnu pouze poškozené části zboží. Poškozené díly se musí doručit na adresu prodávajícího v případě, že kupující nedodá žádným způsobem fotodokumentaci, na základě které je možné vyhodnotit relevanci reklamace. Poškozené díly se nemusí doručit na adresu prodávajícího v případě, že kupující dodá fotodokumentaci, na základě které je možné vyhodnotit relevanci reklamace.

3) Kupující připraví reklamované zboží na přepravu tak, aby během transportu nedošlo k dalším poškozením reklamovaného zboží. Reklamované zboží předá dopravci, kterého vyšle prodejce (pokud není sjednáno jinak). V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

4) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu dodá opravené nebo nové zboží na adresu kupujícího. Kupující se také může dotázat na aktuální stav reklamace e-mailem:

5) Nárok na záruku nelze uplatnit v těchto případech:
         - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
         - poškozením zboží živly
         - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití

6) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými (srovnatelnými) parametry.

Práva plynoucí ze záruky
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamace:

Martina Madziová

Tel.:+420 777 661 455 

Email: