Reklamační řád

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího
   Kupující je ve vlastním zájmu povinen do 5 pracovních dnů po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. 

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby: 

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem

b) prostřednictvím interaktivního formuláře na webu www.arten.cz

c) osobním doručením do sídla firmy

Kupující je povinen uvést: 

a) číslo faktury, se kterou bylo zboží dodáno

b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

c) pokud možnost přiložit fotografie poškození (snazší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

Povinnost prodávajícího

O relevanci reklamace kupujícího prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. 

Uplatnění reklamace se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené, které odběratel posílá konečnému zakázníkovi přepravní službou. Viz. Povinnosti kupujicího.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list nebo fakturu, je povinen ihned, (nejpozději však do tří dnů), podat písemnou/elektronickou zprávu jedním ze způsobů uvedených výše, do sídla firmy Arten Bohemia, s.r.o., která vyhotovila fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Záruční podmínky 

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží prodejcem, nebo ode dne doručení reklamačního zápisu (protokolu) na adresu prodejce, jedním z výše uvedených způsobů. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Pokud to charakter zboží dovolí, prodávající zajistí výměnu pouze poškozené části zboží. Poškozené díly se musí doručit na adresu prodávajícího v případě, že kupující nedodá žádným způsobem fotodokumentaci, na základě které je možné vyhodnotit relevanci reklamace. Poškozené díly se nemusí doručit na adresu prodávajícího v případě, že kupující dodá fotodokumentaci, na základě které je možné vyhodnotit relevanci reklamace.

3) Kupující připraví reklamované zboží na přepravu tak, aby během transportu nedošlo k dalším poškozením reklamovaného zboží. Reklamované zboží předá dopravci, kterého vyšle prodejce (pokud není sjednáno jinak). V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

4) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu dodá opravené nebo nové zboží na adresu kupujícího. Kupující se také může dotázat na aktuální stav reklamace e-mailem:

5) Nárok na záruku nelze uplatnit v těchto případech:
         - neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
         - poškozením zboží živly
         - poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití

6) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými (srovnatelnými) parametry.

Práva plynoucí ze záruky
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou zcela zabezpečeny proti zneužití.

Uzavřením kupní smouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi firmy Arten Bohemia s.r.o. Z této databáze může být kupující kdykoliv vymazán, pokud o to písemně požádá. Každý kupující právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, změnu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

 

Osobní data, které kupující uvádí při objednávání, slouží výhradně pro potřebu naší firmy a za žádných okolností nebudou poskytnuta jiným subjektům. Vyjímku tvoří pouze naši externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  (GDPR) 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Arten Bohemia, s r.o., Dolní Lomná 1, 739 91 Dolní Lomná, 26841452 provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Arten Bohemia, s r.o., se sídlem Dolní Lomná 1, 739 91 Dolní Lomná, 26841452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 28132 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dolní Lomná 1, 739 91 Dolní Lomná, adresa elektronické pošty , telefon 608 681 455.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

    • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

  1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

  1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

  1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti (DPD, TopTrans, PPL, Česká Pošta) a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. 

5.2.      Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenosnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Reklamace:

Martina Madziová

Tel.:+420 777 661 455 

Email: